Tipy a rady pro správné osvětlení v domech a bytech

16.10.2008 12:20

Energeticky úsporné osvětlení

Důležitým prvkem k dosažení zrakové pohody v bytě a jeho zázemí je správně navržený systém umělého osvětlení v jednotlivých místnostech. Důležité při tom je, aby navržené umělé osvětlení plnilo požadavky na zrakovou pohodu a zrakový výkon, ale aby byla minimalizována spotřeba elektřiny pro toto osvětlení.

Návrh osvětlovací soustavy a jejího typu (přímá, smíšená, nepřímá) je z hlediska úspor velmi důležitý a může znamenat i několikanásobné zvýšení spotřeby elektřiny při zajištění srovnatelného komfortu uživatelů. V bytě musí zásadně vycházet ze zařizovacího projektu místnosti.

Z hlediska energetických úspor je rozhodující používání účinných zdrojů světla, neboť poměr mezi spotřebou elektřiny pro stejnou úroveň osvětlení je u žárovek přibližně 4x vyšší než u zářivek.

Důležitým parametrem výběru světelného zdroje je měrný výkon, udávaný jako lm/W, který vyjadřuje účinnost přeměny elektřiny ve světlo.

Pro použití světelného zdroje k osvětlování interiérů s trvalým pobytem osob je však nutno dosáhnout určité "kvality světla" zdroje, vyjádřené indexem podání barev, který by měl být větší než 80. V současné době připadají pro osvětlování interiérů v úvahu prakticky pouze žárovky a zářivky.

Žárovky
Standardní žárovky a reflektorové žárovky jsou nejznámější, nejrozšířenější a nejméně hospodárné zdroje světla s nejnižší hodnotou měrného výkonu - pouhých 8 až 18 lm/W. Na světlo se tak přemění jen 3 - 5 % spotřebované energie, zbytek je většinou ztrátové teplo. Střední doba života je jen 800 - 1000 hodin a navíc silně závisí na kolísání napětí sítě. Výhodou žárovek zůstává nízká pořizovací cena.
Reflektorové žárovky se používají pro místní zvýraznění, tedy jako světelný akcent. Platí pro ně to co pro standardní žárovky. Jsou označovány písmenem R a číslem, udávajícím průměr reflektoru v milimetrech (typické je např. R63). Typ volíme obvykle podle vzdálenosti osvětlovaného předmětu. Výrobci nabízejí reflektorové žárovky i s barevným světlem.
S ohledem na vysoké provozní náklady (spotřebu energie) je možno doporučit instalaci žárovek v místech s krátkodobým a spíše nepravidelným svícením.

Žárovky halogenové
Ve srovnání se standardní žárovkou vykazují standardní trubicové halogenové žárovky v průměru dvojnásobnou životnost. Mají také vyšší měrný výkon (14-20 lm/W).
Halogenové žárovky se při jejím osazování nesmíme dotýkat holou rukou. Pokud se tak stane, musíme žárovku před zapnutím omýt čistým lihem. Látky obsažené v potu dokážou porušit povrch žárovky ve velmi krátké době a může i dojít k explosivnímu prasknutí baňky.
Osvětlovací systémy s halogenovými žárovkami jsou navrhovány jako doplňkové bodové osvětlení, pro optické zdůraznění detailu či osvětlení ve speciálních případech. Zcela nevhodné jsou vzhledem k nízké účinnosti pro plošné osvětlování.

Zdánlivá "neškodnost" těchto osvětlovacích systémů a jejich rozvodů vedla často k závažným haváriím. Nejčastější důvody havárií jsou:
Nerespektování skutečnosti, že i miniaturizovaná svítidla pro halogenové žárovky 12 V i 230 V jsou významnými tepelnými zdroji. Montáž nevhodných typů do hořlavých materiálů. Teplo ze svítidel může způsobit: 
poškození vlastních zařízení;
rušení funkcí jiných zařízení či jejich nadměrnou zátěž;
nadměrnou tepelnou zátěž osob se stálým pobytem (například v kuchyni).
U osvětlovacích soustav na napětí 12 V nerespektování proudové zátěže u napájecích vodičů, zvláště při paralelním napájení jednotlivých svítidel z kmenového vedení; dále používaní nevhodného zdroje proudu ať již z hlediska výkonu, či bezpečnosti.

Zářivky
Zářivky patří k účinným zdrojům světla (měrný výkon 40 až 106 lm/W) a ve srovnání se standardní žárovkou spotřebují pro vyprodukování stejného množství světla jen asi 15-25% elektřiny. Výhodou zářivek je také jejich nízká povrchová teplota svítící části zdroje ve srovnání se žárovkami. Nevýhodou oproti klasickým žárovkám je pomalejší náběh na plný výkon.

Pro svou činnost potřebují zářivky malé množství rtuti a jsou proto vyhláškou č. 381/2001 Sb. zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Zářivky kompaktní s oddělenými předřadníky

Vyrábějí se ve třech hlavních typech:
se zabudovaným startérem - dvoukolíčkové,
bez zabudovaného startéru - čtyřkolíčkové malé (průměr trubice 7 - 9 mm),
bez zabudovaného startéru - čtyřkolíčkové velké (průměr trubice 16 mm).

Patice u čtyřtrubicových kompaktních zářivek se dvěma a čtyřmi kolíčky jsou si velmi podobné, ale nelze je libovolně zaměňovat.

Jsou vhodné pro osvětlování všech druhů vnitřních prostorů. Provozují se zejména s elektronickými předřadníky. Výhodou odděleného předřadníku jsou menší rozměry světelného zdroje (předřadník je zabudován ve svítidle). Kompaktní zářivky bez zabudovaného zapalovače lze používat i v obvodech s regulovaným světelným tokem (stmívače). Další výhodou je to, že při výměně postačí vyměnit pouze trubici s paticí, což je podstatně levnější než kompaktní zářivka.


Zářivky kompaktní s integrovanými předřadníky
Elektronický předřadník a zářivka tvoří jeden celek. Vyrábějí se jak se závitem E27, tak se závitem E14 a lze je přímo našroubovat do objímek stávajících svítidel. Problémem může být větší rozměr svítící části zdroje, která se do svítidla nemusí vejít.

Měrný výkon a životnost je obdobná jako u zářivek. Aby byl zákazník po výměně světelného zdroje s množstvím světla opravdu spokojen, doporučujeme používat převodní tabulku.

Mezi další výhody kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem patří snížená citlivost vůči častém zapínání a necitlivost vůči změnám napájecího napětí. Díky vyšší pracovní frekvenci (řádově desítky kHz) nevytvářejí nebezpečný stroboskopický efekt.

Kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem nelze až na výjimky výslovně uvedené výrobcem bez poškození stmívat.
Zářivky lineární - trubicové

Lineární zářivky se vyrábějí v široké paletě délek, příkonů a barev světla. Pro běžné bytové účely se doporučuje se užívat třípásmové zářivky označované jako DELUXE.

V případě osvětlení lineárními zářivkami s klasickým indukčním předřadníkem je při jeho náhradě předřadníkem elektronickým možno snížit spotřebu energie až o 30 % a současně se zbavit různých nežádoucích efektů spojených s používáním klasického předřadníku (blikání aj.).

Porovnání kompaktní zářivky s běžnou žárovkou
V místech s častým svícením je používání klasických žárovek zbytečným a drahým luxusem. Kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem poskytují přinejmenším srovnatelnou službu při čtvrtinových až pětinových provozních nákladech.
běžná žárovka
příkon (W)(lm)   sv.tok při 230 V    výkon (lm/W)   Životnost (hod)
25                           230                     9,2                   1 000
40                           430                   10,75                  1 000
60                           730                   12,17                  1 000
75                           960                   12,8                    1 000
100                       1 380                   13,8                    1 000
150                       2 220                   14,8                    1 000
kompaktní zářivka

8                             250                    31                     10 000
11                           400                    36                     10 000
13                           600                    45                     10 000
15                           900                    46                     10 000 
26                        1 200                    46                      10 000
32                        2 000                    47                        8 000


Osvětlování v bytech
Osvětlení má v bytě má tři základní funkce:

Orientační funkce neklade zvláštní nároky na tvar ani umístění svítidel. Velmi důležitá je především v komunikačních prostorech. V minulosti byla toto funkce prvořadá také v obytných místnostech. Lustr uprostřed pokoje a stůl pod ním byly zpravidla centrem činnosti celé rodiny. Tato ustrnulá forma doposud přežívá v mnohých domácnostech a elektrický vývod uprostřed stropu v novostavbách mnohé k tomuto schématu navádí i dnes. Osvětlení ze středu přitom zdaleka není optimálním řešením.

Dekorační funkce osvětlení není zanedbatelná. Teplo domova a pocit pohody vytváří nejen zářivá světlost, ale i útulné tmavší kouty.

Vlastní pracovní funkce je ze všech tří funkcí nejdůležitější pro zrakový výkon.

Umělé osvětlení se pro byt navrhuje v souladu s požadavky obsaženými v ČSN 73 4301 "Obytné budovy". V případech objektů postavených bez dostatečného denního osvětlení, respektive u bytů, které nesplňují požadavky na denní osvětlení s ohledem na dispozici bytu je nutno řešit i sdružené osvětlení.

Dále jsou uvedeny rady a doporučení pro osvětlování jednotlivých místností bytu. Součástí popisu každé místnosti je rovněž tabulka normou požadovaných (doporučených) minimálních osvětleností a odpovídajícího příkonu zdrojů pro osvětlení s ohledem na typickou velikost místnosti v typových panelových domech.
Osvětlovací soustavy

Typ                    Světelný tok do dolního                Světelný tok do horního

                              poloprostoru (%)                            poloprostoru (%)
Přímá                         90 až 100                                          0 až 10
Převážně přímá           60 až 90                                          10 až 40
Smíšená                      40 až 60                                          40 až 60
Převážně nepřímá        10 až 40                                          60 až 90
Nepřímá                       0 až 10                                           90 až 100


Výhodou přímé osvětlovací soustavy je lepší směrování světla do užitečných směrů a tudíž vysoká hodnota činitele využití světelného toku. Její nevýhodou je naopak vytváření ostrých stínů a menší rovnoměrnost osvětlení. V případě, že jsou v interiéru umístěny vysoce odrazné plochy, může navíc docházet k oslnění odrazem světelného zdroje na těchto plochách. U nepřímé osvětlovací soustavy je tomu naopak. Vytváří téměř nezřetelné stíny, osvětlení je velmi rovnoměrné a oslnění (s výjimkou zrcadlového stropu) nehrozí, což je na druhé straně vykoupeno nízkou hodnotou činitele využití světelného toku. Pro konkrétní osvětlovací situaci je tak zpravidla nutno zvolit vhodný kompromis. Z hlediska energetické účinnosti je však třeba volit osvětlení co možná nejpřímější.
Kuchyně

Kuchyně je především pracovnou. Je zde vykonávána řada zrakově náročných operací. Velmi důležité je osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky, protože zde též může docházet k četným úrazům.

Důraz je třeba klást nejen na dosažení odpovídající úrovně osvětlenosti (pracovní plocha linky 300 lx i více), ale i na kvalitní podání barev, důslednou zábranu oslnění a vhodné směrování světla. Pro celkové osvětlení prostoru je možno doporučit úroveň 200 až 300 lx. Současně platná ČSN stanoví pro kuchyň osvětlenost 100 lx.

Celkové osvětlení kuchyně
Pro celkové osvětlení je vhodná lampa s průsvitným stínítkem kulového nebo deštníkového tvaru osazená kompaktní zářivkou teple bílého odstínu, nebo je možné použít lineárních zářivek na stropě - svítidla by však měla být vybavena mřížkou, aby nebyl zdroj světla při šikmém pohledu přímo vidět a neoslňoval. Pro osvětlení pracovní plochy linky je nejvhodnější svítidlo zabudované přímo do dolní části linky.
Jídelní kout

Součástí mnohých kuchyní je i jídelní kout. Ideální výška svítidla nad deskou stolu je 0,5 až 0.6 m. Světelný zdroj nesmí být v zorném poli sedících osob. Stínidlo v jídelním koutě má mít vnitřní stranu bílou, aby nedocházelo k přenesení barvy stínidla na servírované pokrmy.

 
Obývací pokoj
Požadavkem je zde navození příjemné atmosféry, avšak není možné zapomínat na funkčnost osvětlení při obvyklých činnostech.

Hlavní osvětlení by mělo vytvořit hladinu osvětlení alespoň 50 lx, lépe však 100 lx. Obývací pokoje jsou ve většině případů i pracovnou, a proto na pracovní ploše lze požadovat osvětlenost až 500 lx, podobné osvětlenosti by měly dosahovat i listy čtené knihy. Z hlediska vytvoření útulné atmosféry je možno doporučit používání světelných zdrojů teple bílého odstínu.

Svítidlo pro hlavní osvětlení se podřizuje vkusu majitele a mělo by ladit s celkovým zařízením. Pokud je v bytě nižší strop, pak nelze, s ohledem na oslnění, doporučit použití lustru s žárovkami bez stínítek. Jako světelné zdroje lze doporučit kompaktní zářivky teple bílého odstínu. Pro zdůraznění různých detailů je možno použít halogenových reflektorků. Reflektorová svítidla s úzkým světelným svazkem existují i v energeticky úsporném provedení s kompaktními zářivkami.

Samostatnou kapitolou je sledování televize. Pro odstranění přílišného kontrastu mezi jasnou obrazovkou a tmavým okolím je třeba použít vhodné nástěnné nebo stolní svítidlo. Svítidlo je samozřejmě nutno umístit tak, aby se neodráželo na skle obrazovky a neoslňovalo.

Potřebné hladiny osvětlení pro čtení dosahujeme pomocí místního přisvětlení přenosnými stojanovými, ale i nástěnnými nebo závěsnými lampami. Je třeba, aby taková lampa měla dostatečně hluboké neprůhledné stínítko, abychom ze strany neviděli přímo zdroj světla.

Pro obývací pokoje v panelových bytových domech je charakteristické, že jejich plocha nedosahuje 20 m. Centrální osvětlení by mělo být minimálně dělitelné na dvě části pomocí spínače řazení.


Ložnice
V ložnici by osvětlení mělo vytvářet příjemnou atmosféru. Z tohoto hlediska je třeba doporučit použití kompaktních zářivek s teple bílou barvou. Hladina osvětlení by měla dosahovat hodnoty 75 až 100 lx (norma předepisuje Em = 50 lx), která postačí k základní orientaci. Z důvodu možnosti vytvoření intimní atmosféry by mělo být osvětlení regulovatelné. Toho lze dosáhnout buď odděleným vypínáním několika kompaktních zářivek ve svítidle, nebo pomocí stmívače u zářivek s odděleným předřadníkem - v tomto případě lze množství světla plynule měnit.

Celkové osvětlení by mělo poskytovat převážně měkké, rozptýlené světlo. Svítidlo by nemělo nepříjemně oslňovat ani při přímém pohledu vzhůru vleže na posteli. Z tohoto hlediska jsou vhodná zejména závěsná svítidla s difuzory bez dolního otvoru.

Umístění a druh svítidel pro čtení by mělo být takové, aby druhý partner nebyl rušen a aby bylo dobře směrovatelné. Z tohoto hlediska jsou vhodné polohovatelné lampičky s neprůhledným stínítkem, které ze stran zcela zakrývá zdroj světla. Osvětlení toaletního stolku a zrcadla je vhodné realizovat dvěma nastavitelnými reflektory s kompaktní zářivkou po stranách nad ním.

Hodnoty příkonu pro osvětlení ložnice uvedené v tabulce vychází z plošného standardu ložnic v panelových domech, kde ložnice pro dvě osoby byla obvykle o ploše cca 12 m2, pro jednu osobu cca 9 m2. Je uvažováno pouze centrální osvětlení.

Osvětlení příslušenství bytu
V koupelně je hlavní prioritou zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Hladina osvětlení by měla dosahovat alespoň 100 lx. Svítidlo pro celkové osvětlení se obvykle umísťuje na strop - používají se stropní svítidla s difuzory nebo svítidla vestavěná do podhledu. Nad zrcadlo nad umyvadlem je vhodné umístit po každé straně reflektorek pro nasvícení obličeje. Ve svítidle na stropě lze použít kompaktní zářivku (vhodný je bílý odstín světla), nad zrcadlem je možno použít buď svítidla s kompaktní zářivkou, nebo reflektorky s halogenovou žárovkou.

Při osvětlování WC je požadavkem, kromě dostatku světla (doporučená hladina osvětlení 100 lx až 200 lx), kvalita podání barev.

Předsíň, chodby, šatna a ostatní vnitřní prostory
K bezpečné orientaci je třeba dosáhnout hladiny osvětlení alespoň 75 lx. Chodba by však neměla být osvětlena výrazně méně než místnosti, které spojuje. Na chodbu nebo do předsíně, kde se svítí celý večer, je vhodné instalovat svítidlo s kvalitní úspornou kompaktní zářivkou s dlouhou životností.

V prostoru šatny je obecně požadována osvětlenost 100 lx.

Všeobecné osvětlení   Em [lx]   Celk.příkon žárovek [W]    Celk.příkon úsporek[W]
Obývací pokoj             50*                240                                     60
Ložnice                       50*                100                                     23
Koupelna                    100                  60                                      15
                                 300             2 x 40                                 2 x 11
WC                            100                   60                                      15
Předsíň                        75                  240                                      33
Šatna                         100                   60                                       15
  * Předpokládá se místní doplňující osvětlení

 

zdroj: i-EKIS

 

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode