UPOZORNĚNÍ! V PLATNOSTI NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ

12.01.2010 08:41

 

Nová  pravidla o nájmu bytů ve vlastnictví města

 

Rada města schválila s platností  od roku 2010 nová Pravidla o nájmu bytů ve vlastnictví města  Klatovy. Pravidla upřesňují podmínky nájmu bytů, jako je doba trvání nájemní smlouvy, splatnost nájemného, výše poplatku z prodlení,  možnost uzavření dohody o posečkání a placení dluhu ve splátkách, podmínky zániku nájmu bytů apod.

Největší změna, kterou nová Pravidla přinášejí, je změna výběru budoucích nájemců městských bytů.  Od r. 2010 již nebude vedena evidence žádostí o byt. Nově budou moci žadatelé podat žádost na nájem konkrétního bytu.  

 

Zveřejnění nabídky

Vždy od 15. do posledního dne kalendářního měsíce bude na úřední desce městského úřadu (průjezd vedle vchodu do radnice), na elektronické úřední desce městského úřadu (https://www.klatovynet.cz/mukt/prodeje.asp), na webových stránkách Správy nemovitostí Klatovy (https://www.snklatovy.cz/) zveřejněna nabídka volného bytu. V nabídce bude vedle adresy, popisu bytu a výše nájemného uvedeno i datum prohlídky bytu a datum, do kterého lze podat žádost o nájem bytu.

 

Postup pro podání žádosti

Zájemce o byt si vyzvedne tiskopis žádosti v kanceláři č. 1 Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. Dobrovského 148/II nebo v podatelně Městského úřadu v Klatovech. Bude mít rovněž možnost stáhnout si tento tiskopis z webových stránek městského úřadu (https://www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp)  nebo SNK ( (https://www.snklatovy.cz/ke-stazeni2/). Tiskopis včetně příloh, kterými jsou čestné prohlášení žadatele a potvrzení o výši příjmů, lze podat do data určeného v nabídce na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo v podatelně městského úřadu, nám. Míru 62/I

Žádost může podat každý občan, kterému je více než 18 let a je právně způsobilý k právním úkonům. Žádost může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu, ale pouze za podmínky, že současně s nájemní smlouvou na nový byt uzavře dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem.

 

Posouzení žádosti a výběr nájemce

Žádost posoudí bytová komise, která přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele, a sestaví pořadí zájemců. Komise při posuzování zohlední rovněž  zda jde o občana s bydlištěm nebo zaměstnáním v Klatovech, zda a z jakého důvodu je žadatel dlužníkem města, zda s ním v minulosti nebyl ukončen nájemní poměr z důvodu neplacení nebo špatného užívání bytu, zda je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení a k důvodům, proč ji nemůže užívat k bydlení apod.

Konečné slovo patří radě města, která rozhodne, se kterým z doporučených zájemců  bude uzavřena nájemní smlouva.

 

Doba trvání nájemní smlouvy

U nově uzavíraných nájemních smluv   se uzavírá nájemní vztah  obvykle na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Při splnění podmínek řádného užívání bude nájemní vztah bez dalšího obnoven vždy na období dalších 12 kalendářních měsíců. Podmínkami řádného užívání bytu se rozumí, že bude včas  hrazeno nájemné vč. záloh na služby a budou dodržovány podmínky užívání bytu a společných prostor uvedené v nájemní smlouvě a právních normách

 

Byty zvláštního určení

Výše uvedený postup se nevztahuje na byty v domech určených pro bydlení seniorů, kde zůstala zachována současná pravidla. Také se nevztahuje na byty zvláštního určení, byty v domech vyčleněných  pro osoby v nepříznivé sociální situaci a pro ubytovnu v Zahradní ul. Žádosti o tento typ bydlení  eviduje Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Podrobně se s Pravidly o nájmu bytů mohou zájemci seznámit na webových stránkách městského úřadu nebo Správy nemovitostí Klatovy s.r.o.

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode